Všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru
spoločnosti MEDIAPRESS Poprad, spol. s r.o., účinné od 1.3.2015

 1. 1. Všeobecné ustanovenia
  1. 1.1 Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok predaja tovaru spoločnosti MEDIAPRESS Poprad, spol. s r.o.,(ďalej len ,,VOP") je úprava právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúcich pri predaji a nákupe periodickej a neperiodickej tlače, knižných publikácii, neperiodických tlačovín a periodického doplnkového tovaru. Pre účely týchto VOP sa predávajúcim rozumie spoločnosť MEDIAPRESS Poprad, spol. s r.o., Partizánska 2900, 058 01 Poprad a kupujúcim fyzická osoba alebo právnická osoba odoberajúca tovar od predávajúceho, v súlade s článkom 2.1 VOP.
  2. 1.2 Tieto VOP predaja a nákupu periodickej a neperiodickej tlače ,knižných publikácií, neperiodických tlačovín a periodického doplnkového tovaru zmluvné strany uskutočňujú v regióne pôsobnosti predávajúceho podľa článku 9.týchto VOP.
 2. 2. Registrácia kupujúceho
  1. 2.1 Za podmienok uvedených v týchto VOP predávajúci predáva tovar kupujúcim, ktorí obchodujú v súlade s platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky, a ktorí sú predávajúcim vedení ako registrovaní kupujúci. Za účelom registrácie musí kupujúci splniť nasledujúce podmienky:
   1. a) predložiť predávajúcemu kópiu živnostenského listu a doklad o pridelení DIČ,
   2. b) predložiť predávajúcemu kópiu výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace, ak je kupujúci zapísaný v obchodnom registri,
   3. c) predložiť predávajúcemu kópiu osvedčenia o registrácii na daň z pridanej hodnoty (DPH), ak je kupujúci platiteľom DPH
   4. d) poskytnúť predávajúcemu informácie o lokalizácii a type predajného bodu kupujúceho pre účely tejto zmluvy.
 3. 3. Objednávanie a odber tovaru
  1. 3.1 Predávajúci sa týmto zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar za cenu uvedenú v článku 4, a to spôsobom dohodnutým medzi predávajúcim a kupujúcim pri podpise zmluvy.

   Kupujúci môže od predávajúceho odoberať tovar nasledovne:
   1. a) v sklade predávajúceho na ul. Partizánska 2900, Poprad, a to každý deň počas pracovnej doby, s výnimkou dní, keď nevychádza vydanie denníkov,
   2. b) dodaním tovaru na náklady predávajúceho do predajného miesta kupujúceho, prípadne na iné dohodnuté miesto, pričom minimálny jednorazový predaj periodickej tlače kupujúceho je 100,00 EUR týždenne v spotrebiteľských cenách bez DPH, minimálne 8 po sebe nasledujúcich týždňov,
   3. c) jedným kupujúcim sa na účely týchto VOP považuje aj subjekt, ktorý vlastní a prevádzkuje aspoň 25 prevádzok na území SR, ktoré nemusia všetky vystupovať pod jeho obchodným menom, pričom súhrn odberu všetkých prevádzok na území SR sa považuje za odber tohto jedného subjektu.
   V prípade, ak predávajúci odovzdáva tovar kupujúcemu na dohodnutom odbernom mieste do tzv. odbernej skrinky, je kupujúci povinný zabezpečiť jej primeranú veľkosť s ohľadom na odoberané množstvo a sortiment tovaru v zmysle týchto VOP. Zároveň je kupujúci povinný zamedziť prístupu tretím osobám na dohodnuté odberné miesto, resp. do odbernej skrinky. Ak kupujúci túto povinnosť zanedbá, predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar.
  2. 3.2 Kupujúci môže odoberať tovar od predávajúceho iba ak nemá voči predávajúcemu žiadny neuhradený splatný peňažný záväzok za dodávky tlače, v takomto prípade predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu.
  3. 3.3 Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci alebo ním poverená osoba podpisom na dodacom liste. Za poverenú osobu sa považuje zároveň zamestnanec kupujúceho v čase dodávky tovaru na predmetnom predajnom bode.
  4. 3.4 Vyžiadanú remitendu podľa bodu 3.6.1 preberá predávajúci od kupujúceho osobou ním poverenou. Za poverenú osobu sa považuje vodič, ktorý v čase dodávky tovaru zabezpečuje dodávku tovaru na predmetný predajný bod.
  5. 3.5 Prevzatím tovaru kupujúcim od predávajúceho v zmysle týchto VOP prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho.

   Prevzatím nepredaného tovaru predávajúcim od kupujúceho v zmysle týchto VOP prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na predávajúceho.

   Povinnosťou kupujúceho pri preberaní tovaru je zabezpečiť kontrolu tovaru, t.j. balenie, resp. množstvá a úplnosť, zjavné vady tovaru, napr. deformácia, premočenie, poškodenie. Po prekontrolovaní je kupujúci povinný bezodkladne nahlásiť predávajúcemu v deň dodávky najneskôr do 10:00 hod, v prípade soboty, nedele a sviatkov v nasledujúci pracovný deň do 10:00 hod, a to telefonicky, mailom alebo faxom na Kontaktné centrum:

   tel: 052 4663716, 052 4663718
   fax: 052 4663713, 0902 959 883
   e-mail: distribuciaPP1@mediapresspp.sk, distribuciaPP2@mediapresspp.sk

   Zároveň túto skutočnosť vyznačí na SDRL.
  6. 3.6 Množstvá tovaru

   Kupujúci si môže vybrať objednanie a dodanie tovaru jednou z nasledujúcich alternatív:
   1. 3.6.1 Sortiment a množstvá dodávaného tovaru určuje predávajúci na základe programu spolupráce OPTIMAL podľa bodu 7 týchto VOP. Vyžiadanú remitendu je kupujúci povinný odovzdať predávajúcemu podľa remitendného výkazu, vzor ktorého tvorí prílohu Zmluvy o dodávke a odbere periodickej a neperiodickej tlače knižných publikácií, neperiodických tlačovín a periodického doplnkového tovaru, s ktorými bude kupujúci oboznámený pred podpisom Zmluvy o dodávke a odbere periodickej a neperiodickej tlače.
   2. 3.6.2 Sortiment a množstvá dodávaného tovaru určuje písomnou objednávkou kupujúci. Kupujúci musí 10 pracovných dní pred prvou dodávkou tovaru doručiť predávajúcemu písomnú objednávku tovaru. Následné zmeny v dodávaných množstvách a sortimente môže kupujúci urobiť iba zaslaním písomnej objednávky, a to vždy tak, aby bola doručená predávajúcemu najneskôr každý pondelok do 12:00 hod. Zmeny v sortimente a množstvách dodávaných denníkov budú urobené najskôr prvú stredu nasledujúcu po pondelku, v ktorom bola predávajúcemu doručená predmetná objednávka. Zmeny v množstvách a sortimente dodávaných týždenníkov budú urobené najskôr do 14 dní od pondelka, v ktorom bola doručená predmetná objednávka. Zmeny v množstvách a sortimente dodávaných mesačníkov budú urobené najskôr do 60 dní od pondelka, v ktorom bola predávajúcemu doručená predmetná objednávka. Nepredaný tovar zostáva majetkom kupujúceho.
   3. 3.6.3 Uplatnenie nároku z vád dodaného tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník"), pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak. Nároky z vád dodaného tovaru musia byť kupujúcim uplatnené u predávajúceho písomne bez zbytočného odkladu.
 4. 4. Cena tovaru a jej úhrada
  1. 4.1 Predávajúci bude dodávať kupujúcemu tovar za kúpnu cenu podľa vzorca:

   /(spotrebná cena - DPH) - obchodná zľava/ + DPH
  2. 4.2 Cenník spotrebiteľských cien bude aktualizovaný dodacím listom pri každej dodávke.
  3. 4.3 Na základe faktúry vystavenej predávajúcim je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu celú kúpnu cenu za dodaný tovar tak, aby najneskôr v deň splatnosti faktúry bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho alebo uhradená v hotovosti.
  4. 4.4 Predávajúci akceptuje nasledovné spôsoby úhrady kúpnej ceny:

   (i) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený vo faktúre /daňovom doklade/ vystavenom predávajúcim alebo

   (ii) úhradou v hotovosti priamo v pokladni predávajúceho.

   Dňom zaplatenia kúpnej ceny sa rozumie dátum, kedy je suma kúpnej ceny tovaru pripísaná na účet predávajúceho alebo jej prijatie predávajúci písomne potvrdil.
 5. 5. Zľavy
  1. Zľavy uvedené v článkoch týchto VOP budú zahrnuté v kúpnej cene na daňovom doklade vystavenom dodávateľom.
  2. 5.1 Veľkoobchodná zľava
   1. 5.1.1 Veľkoobchodná zľava je 7%.

    V prípade, že kupujúci na konkrétny predajný bod nedosiahne minimálny jednorazový predaj periodickej tlače 100,00 EUR týždenne v spotrebiteľských cenách bez DPH minimálne 8 po sebe nasledujúcich týždňov a požaduje dodávku tlače na náklady predávajúceho, VO zľava sa upraví na 5%.
  3. 5.2 Zľava za objem predaného tovaru

   V prípade, ak kupujúci splní podmienku kumulatívneho objemu predaja vo všetkých svojich predajných bodoch kumulatívne za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich 31.10. príslušného roku, v ktorom sa nárok na zľavu vypočítava, prináleží mu na obdobie od 01.01. do 31.12. nasledujúceho kalendárneho roku zľava podľa nasledovnej tabuľky:

   Kumulatívny objem predaja zľava v %
   od 7 595 EUR do 9 492,99 EUR bez DPH 1%
   od 9 493 EUR do 11 391,99 EUR bez DPH 2%
   od 11 392 EUR do 13 290,99 EUR bez DPH 3%
   od 13 291 EUR do 15 189,99 EUR bez DPH4%
   od 15 190 EUR bez DPH5%
   Objem predaja znamená rozdiel medzi vystavenými faktúrami a vystavenými dobropismi (bez DPH) za predanú tlač s dátumom vystavenia dokladu vo vyššie uvedenom období. V prípade, ak kupujúci neodoberal tlač počas celých 12 mesiacov uplynulého roku, vypočíta sa nárok na zľavu alikvotne za obdobie, počas ktorého kupoval tlač od predávajúceho.

   V prípade nového kupujúceho (ak nie sú k dispozícii údaje o obratoch za predošlé účtovné obdobie) sa nárok na zľavu vypočíta na základe 10 fakturácií, pričom hodnotenie sa prevádza po 13 týždňoch a po odpočítaní prvých 3 faktúr. Obrat bude vypočítaný zo 4.-13. fakturácie.

   Kumulatívny objem prvých 8 fakturáciízľava v %
   od 1 458,24 EUR do 1 822,65 EUR bez DPH1%
   od 1 822,66 EUR do 2 187,25 EUR bez DPH 2%
   od 2 187,26 EUR do 2 551,86 EUR bez DPH 3%
   od 2 551,87 EUR do 2 916,47 EUR bez DPH 4%
   od 2 916,48 EUR bez DPH 5%
   Nárok na objemovú zľavu tak kupujúci dosiahne od 14. fakturácie od začatia spolupráce.
  4. 5.3 Zľava za platobnú disciplínu

   V prípade, ak kupujúci nie je v omeškaní s úhradami za vystavené faktúry voči predávajúcemu v sumáre viac ako 52 dní za všetky úhrady v predošlom účtovnom období (kalendárny rok), prináleží mu na ďalšie účtovné obdobie (kalendárny rok) dodatočná zľava vo výške 1%. Uvedená zľava sa plynutím rokov nekumuluje, uplatňuje sa vždy v bežnom roku za uplynulé účtovné obdobie.

   V prípade nového kupujúceho má tento nárok na túto zľavu pre dané účtovné obdobie automaticky, ak nemá záväzky za dodávky tlače voči spoločnosti MEDIAPRESS Poprad, s.r.o. z predošlých období. Táto podmienka sa týka aj spoločností, v ktorých bol alebo je kupujúci štatutárnym zástupcom, spoločníkom alebo je oprávnený v ich mene konať.
  5. 5.4 Zľava za plnenie programu spolupráce OPTIMAL

   V prípade, ak kupujúci pristúpi k plneniu programu spolupráce OPTIMAL - optimalizácia sortimentu a množstiev dodaného tovaru za účelom zabezpečenia maximálnej možnosti prístupu širokej verejnosti k informáciám podávaným prostredníctvom tlače - prináleží mu zľava vo výške 2%.
 6. 6. Balenie a označenie tovaru
  1. 6.1 Kupujúci je oprávnený tovar ďalej predávať len v originálnom prevedení (resp. balení) a za ceny na prislúchajúcom dodacom liste. Pokiaľ nie je platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ustanovené inak, kupujúci nesmie tovar a jeho balenie akýmkoľvek spôsobom meniť, upravovať alebo naň pridávať akékoľvek nálepky, pečiatky alebo iné ďalšie označenia.
  2. 6.2 Kupujúci sa týmto zaväzuje zabezpečiť, aby jeho obchodní partneri dodržiavali podmienky uvedené v bode 6.1 tohto článku.
 7. 7. Program spolupráce OPTIMAL
  1. 7.1 Optimalizácia sortimentu a množstiev dodaného tovaru

   Kupujúci súhlasí s tým, že sortiment a množstvá kompletnej periodickej tlače bude určovať predávajúci na základe predošlých predajných výsledkov kupujúceho, ktoré predávajúci eviduje vo svojom distribučnom systéme a na základe množstva jemu dodaného tovaru jeho dodávateľom, a to tak, aby celková remitenda kupujúceho za obdobie uzavretého kalendárneho štvrťroka nepresiahla 50%.

   Kupujúci má právo vystúpiť z programu OPTIMAL iba na základe písomnej žiadosti. Predávajúci sa zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť.
  2. 7.2 Sortiment a množstvo dodávaného tovaru zohľadňuje zabezpečenie prístupu občanov k informáciám v zmysle znenia ustanovení Zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, ako i práva vydavateľov rozhodovať o spôsobe rozširovania tlače v zmysle znenia Zák. č. 81/1966 Zb. v platnom znení o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch.
 8. 8. Účinnosť
  1. 8.1 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.03.2015.
 9. 9. Región pôsobnosti predávajúceho
  1. 9.1 Obce a mestá v okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica.

© 2016 MEDIAPRESS Poprad, spol. s r.o. | ACOM PP web design